mb ipb blogs Blog.mb.ipb.ac.id

July 31, 2011

Decision tree

Filed under: Decision Analysis — Tags: — Siswanto A @ 10:29 pm

Decision tree atau Pohon Keputusan adalahs alah satu alat untuk membantu manusia dalam mengurai caa berpikirnya dalam menghafapi suatu masalah dan harsu membuat keputusan.

Decision Analysis

Filed under: Decision Analysis — Tags: — Siswanto A @ 10:15 pm

Manusia sejak lhir mulai bbelajar untuk membuat putusan. Semakin berkembang dan bertambah usia, seiring perkembangan tanggungjawabnya, keputusankeputusan yang arus dia buat semakin mempunyai konsekuensi tanggungjawab dan dampak.

Keputusan dibuat manusia ketika manusia hendak menyelesaikan masalah yangs edang dihadapi.

Powered by WordPress